bgen

Списък - Заснети видове птици

 1. белоглав лешояд
 2. белочела водна кокошка (лиска)
 3. белошипа ветрушка
 4. брегова лястовица
 5. бял щъркел
 6. бяла стърчиопашка
 7. водна бъбрица
 8. голяма бяла чапла
 9. голяма белочела гъска
 10. голям гмурец
 11. голям горски водобегач
 12. голям корморан
 13. голям синигер
 14. голямо черноглаво коприварче
 15. голям червеноног водобегач
 16. горска ушата сова
 17. гривеста рибарка
 18. гривеста чапла
 19. домашно врабче
 20. египетски лешояд
 21. елов певец
 22. жълта стърчиопашка
 23. зелен кълвач
 24. зеленоглава патица
 25. зеленонога водна кокошка
 26. земеродно рибарче
 27. зимно бърне
 28. испанско врабче
 29. калугерица (обикновена)
 30. камъкообръщач
 31. каспийска рибарка
 32. качулат синигер
 33. качулата чучулига
 34. кокилобегач
 35. кукувица
 36. късокрил кюкавец
 37. кръсточовка
 38. лопатарка
 39. ливаден блатар
 40. лъскавоглав синигер
 41. малка бяла чапла
 42. малък воден бик
 43. малък гмурец
 44. малък горски водобегач
 45. малък корморан
 46. малък креслив орел
 47. малък ястреб
 48. морски дъждосвирец
 49. нощна чапла
 50. ням лебед
 51. обикновен мишелов
 52. обикновен скорец
 53. обикновена чинка - женска
 54. обикновена чинка - мъжки
 55. орел змияр
 56. орел рибар
 57. папуняк
 58. пепеляв брегобегач
 59. планинска стърчиопашка
 60. поен дрозд
 61. пчелояд
 62. речен дъждосвирец
 63. речна рибарка
 64. речна чайка
 65. розов пеликан
 66. селска лястовица
 67. сива мухоловка
 68. сива овесарка
 69. сива чапла
 70. синявица
 71. сирийски пъстър кълвач
 72. скален орел
 73. сребриста чайка
 74. стридояд
 75. тръстиков блатар
 76. тръстиково шаварче
 77. турилик
 78. фиш
 79. чавка
 80. червен ангъч
 81. червеногърба сврачка
 82. черен щъркел
 83. черешарка
 84. черноглава овесарка
 85. черношипа ветрушка (керкенез)
 86. шилоопашата патица

Покупка на кадри

Pokupka Kadri

Нагоре
DMC Firewall is a Joomla Security extension!